0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Quyết đinh ban hành Quy định tạm thời tổ chức thi và cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Đại học Thái Nguyên đối với người dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ (Áp dụng hình thức thi trên máy vi tính)