0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Thông báo tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bâc dùng cho Việt Nam

THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Căn cứ Công văn số 2060/BGDĐT-QLCL ngày 14/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên được triển khai tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo định dạng đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Thực hiện Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Đại học Thái Nguyên giao cho Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – ĐHTN xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và là đầu mối tiếp nhận các hợp tác tạo nguồn. Giám đốc ĐHTN sẽ chỉ đạo trực tiếp công tác tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ và ký cấp chứng chỉ.

Đại học Thái Nguyên kính thông báo tới Quý đơn vị được biết và mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị.

Mọi thông tin xin liên hệ:

+ TS. Lê Hùng Linh – Phó Giám đốc TT KT&QLCLGD.

+ Điện thoại: 0929.077.888.

+ Website: http://trungtamkhaothi.tnu.edu.vn/.

+ Email: trungtamkhaothi@tnu.edu.vn.

+ Địa chỉ: Nhà T1, Đại học Thái Nguyên, P.Tân Thịnh, TP Thái Nguyên.

Đại học Thái Nguyên trân trọng cảm ơn.

File đính kèm:

1. Thông báo về việc liên hệ tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ của ĐHTN
2. Công văn 2060/BGDĐT cho phép tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ