0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Category: Tổ chức thi

Thông báo Lịch tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, ngày 26/6/2024

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo

Thông báo: tổ chức thi đánh giá và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên, đợt thi 23/6/2024

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO V/v tổ chức thi đánh giá và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại

THÔNG BÁO Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi và cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho ứng viên dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Mỏ – Địa chất, đợt thi ngày 19/5/2024

THÔNG BÁO Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi và cấp chứng nhận năng lực ngoại

THÔNG BÁO Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi và cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho ứng viên dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ của các đơn vị ngoài Đại học Thái Nguyên, đợt thi ngày 18/5/2024

THÔNG BÁO Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại

Thông báo Lịch thi và danh sách phòng thi, kỳ thi cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi 18/5/2024

THÔNG BÁO  Lịch thi và danh sách phòng thi, kỳ thi cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo dục

Thông báo Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên, đợt thi ngày 04/5/2024

THÔNG BÁO Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại

THÔNG BÁO Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ ngoại ngữ cho ứng viên ứng tuyển học thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên, đợt thi ngày 05/5/2024

THÔNG BÁO Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại

Thông báo Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên, đợt thi ngày 13/4/2024

THÔNG BÁO Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI, KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM, ĐỢT THI 10/04/2024

THÔNG BÁO  Lịch thi và danh sách phòng thi, kỳ thi cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo dục

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐẦU VÀO ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN HỌC THẠC SĨ CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2024

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO V/v tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào đối với ứng