0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Category: Văn bản-Biểu mẫu

Văn bản, biểu mẫu của thi cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao học của Đại học Thái Nguyên.

VĂN BẢN, QUY ĐỊNH VÀ BIỂU MẪU tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh

Văn bản, biểu mẫu của thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

VĂN BẢN, QUY ĐỊNH VÀ BIỂU MẪU Tổ chức thi và cấp Chứng chỉ năng lực tiếng Anh (VSTEP) theo

Đề án thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Căn cứ Công văn số 2060/BGDĐT-QLCL ngày 14/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi